Produits > Catégories > Outils sans fil
Ni-Cd 24 V / 18 V / 14,4 V / 12 V / 9,6 V / 7,2 V Ni-Cd 24 V / 18 V / 14,4 V / 12 V / 9,6 V / 7,2 V


Tous Perceuse Angle Autres


6281DWPE3
Perceuse visseuse 14,4 V Ni-Cd 1,3 Ah Ø 10 mm (3 batteries)
Énergie :
14,4 V Ni-Cd 1,3 Ah

Vitesse à vide V2 :
0 à 1300 tr/min

CL104DWY
Aspirateur 10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah 33 mbar (1 batterie)
Énergie :
10,8 V Li-Ion (intégrée) 1,5 Ah

Dépression maximale :
33 mbar

4604DW
Sécateur 24 V Ni-Cd 3 Ah (1 batterie)
Énergie :
24 V Ni-Cd 3 Ah

Autonomie :
8 heures